กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/01/2562 ประชุมประจำเดือน มกราคม 62
ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ประชุมประจำเดือน มกราคม 62
-----------------------------
เวลา 10.00 น. นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย และชี้แจงประเด็นต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและมอบถุงผ้าให้แก่บุคลากรของศูนย์เรียนรู้ฯเชียงรายเพื่อรณรงค์ลดขยะและพลาสติกตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่เกิดเดือนมกราคมและมอบของขวัญ ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2019 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::