กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

03/10/2562 ร่วมแสดงความยินดีกับ อบต.เหมืองหม้อ จ.แพร่ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านพัฒนาสังคมเป็นเลิศ
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 267 ครั้ง

นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ในงานวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ 17 ปี   ในการนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มีเขตพื้นที่การทำงาน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ จึงได้ทำการบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วน สร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::