กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

08/10/2562 รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่่ 49 หลักสูตร 6 เดือน
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 421 ครั้ง

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่่ 49 หลักสูตร 6 เดือนได้แก่  หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตรโรงแรมและบริการ  หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า  หลักสูตรเสริมสวยสตรี ณ อาคารซอนต้า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::