กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

07/11/2562 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดพิธีไหว้ครู รุ่นที่ 49
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 285 ครั้ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย นางปนัดดา กางสำโรง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู รุ่นที่ 49 ร่วมกับครูผู้สอนจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์ประเพณีและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความเคารพนับถือและปวารณามอบตัวเป็นศิษย์รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของการเรียนการสอน สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณความเมตตา ของครูต่อศิษย์ละเอียดอ่อนทางจิตใจ แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย มีนักเรียนเข้าร่วมไหว้ครูจำนวน 89 คน อีกทั้งยังมีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจและส่งเข้าร่วมประกวดทุกหลักสูตร

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กิตติศักดิ์ ทับทิมเขียว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ภาพ/ข่าว/รายงาน

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::