กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

07/11/2562 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 258 ครั้ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมายนางนภา  มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ปัญหา และข้อผิดพลาดพบบ่อยจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อควรระมัดระวังและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::