กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

08/11/2562 ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 265 ครั้ง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยผ่านระบบ web conference ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย


#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กิตติศักดิ์ ทับทิมเขียว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ภาพ/ข่าว/รายงาน

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::