กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/11/2562 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและยกระดับการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 308 ครั้ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว.รง.) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดศ.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งดำเนินการโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และมีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรีในทุกด้าน รวมถึงส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยความชำนาญของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมลงนาม จะช่วยสนับสนุน สค. ตามภารกิจของตนเอง อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวางแผนการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ กรมการจัดหางานจะช่วยสนับสนุนในการส่งเสริมการมีงานทำแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยการให้บริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพ และการรับงานไปทำที่บ้าน เป็นต้น

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::