กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

02/12/2562 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน ครั้งที่ 12/2562
ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 260 ครั้ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมายนางนภา  มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมี นางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอพาน  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน ชั้น 2 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::