กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

02/12/2562 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ.พะเยา
ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 265 ครั้ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

(นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ในพื้นที่กลุ่มสตรีชุมชนวัดป่าลานคำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จำนวน 20 รายเพื่อนำเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::