กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

02/12/2562 จัดทำงบประมาณด้านการพัฒนาอาชีพ
ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 225 ครั้ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำงบประมาณด้านการพัฒนาอาชีพ  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุง้ทพมหานคร

โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม เพื่อให้กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ได้รับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งวางแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2563 – 2565

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::