กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/10/2563 ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 227 ครั้ง

วันที่ 13 มกราคม 2563 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และราษฎร พร้อมทั้งประทานของที่ระลึกแก่ พอ.สว. ประจำจังหวัดเชียงราย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) อ.เมือง จ.เชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::