กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/01/2563 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 215 ครั้ง

วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

(นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ในพื้นที่กลุ่มสตรีบ้านแม่บง  ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย จำนวน 27 ราย เพื่อนำเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::