กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/01/2563 ผอ.ศูนย์ เป็นประธานการประชุมทีมสหวิชาชีพ
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 207 ครั้ง

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมทีมสหวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ประสบปัญหาทางสังคม และหาทางช่วยเหลือต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย


#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::