กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

02/04/2563 ปรับมาตรการ ปฏิบัติงานและกำหนดหลักเกณฑ์ในการทำงานที่บ้าน (Work from Home)
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 136 ครั้ง

วันที่ 2 เมษายน 2563 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ปรับมาตรการ
ปฏิบัติงานและกำหนดหลักเกณฑ์ในการทำงานที่บ้าน เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานขยับเวลาการทำงานเหลื่อมเวลา
ที่ไม่ต้องเดินทางพร้อมเพรียงกัน เพื่อลดความแออัดในการใช้สถานที่ต่างๆ หรือปฏิบัติงานที่บ้าน
(Work from Home) ได้เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ก่อนการประชุมจัดเก้าอี้นั่งห่างกัน 1 เมตร พร้อม วัดไข้ ก่อนเข้าประชุม

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::