กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

03/04/2563 แสดงความยินดีในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่ง
ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 55 ครั้ง

วันที่ 3 เมษายน 2563 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอพาน ในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่แตง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ และ นายบดินทร์ เทียมภักดี ปลัดอำเภอ อาวุโส อำเภอพาน ในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จ.เชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::