กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

03/04/2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ต.เหมืองหม้อ มอบ Face Shield ให้กับโรงพยาบาลแพร่
ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 135 ครั้ง

วันที่ 3 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
(นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย ให้นายจักรพันธ์ รอดทุกข์ ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
ร่วมมอบ Face Shield DIY เพื่อมอบให้กับและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลแพร่ โดยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเหมืองหม้อ ได้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โรงเรียนการพัฒนาสตรี
และครอบครัวตำบลเหมืองหม้อ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเหมืองหม้อ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ
ได้ร่วมกันประดิษฐ์ Faca Shield DIY โดยมีนายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
ได้เป็นตัวแทนมอบให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวฯ ณ ห้องประประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::