กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/05/2563 ร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Web Conference
ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 3/2563

ผ่านระบบ Web Conference จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม เพื่อ ปรับแนวทางประเมินส่วนราชการประจำปี 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)  ทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมอาชีพ หลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค COVID - 19

ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::