กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

31/07/2563 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน ครั้งที่ 8/63
ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 65 ครั้ง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมายนางนภา  มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563  ประธานในที่ประชุมโดย นายเอนก ปันทะยม ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)  ณ ห้องประชุมอำเภอพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::