กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

01/08/2563 บรรยากาศการอบรมอาชีพระยะสั้น กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบ้านถ้ำ หลักสูตรการทำแซนวิช
ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 59 ครั้ง

บรรยากาศการอบรมอาชีพระยะสั้น กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบ้านถ้ำ ซึ่งทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (ศสค.ชร.) ได้เปิดสอนการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแซนวิชและสอนวิธีการขายออนไลน์ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา เป็นผู้ประสานโครงการและพื้นที่ในการจัดกิจกรรม

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::