กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

01/08/2563 บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสตรีตำบลป่าหุ่ง หลักสูตร การจัดดอกไม้แห้ง
ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 85 ครั้ง

บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน  กลุ่มสตรีตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย หลักสูตร การจัดดอกไม้แห้ง

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::