กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/10/2563 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 66 ครั้ง

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี  นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย   เพื่อซักซ้อมและเร่งรัดให้หน่วยงานผู้เบิกเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มีผลบังคับใช้

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::