กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/10/2563 ผอ.ศูนย์เปิด โครงการปฐมนิเทศ รุ่นที่ 51
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 97 ครั้ง

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ รุ่นที่ 51 (1/2563) พร้อมกล่าวแนะนำและให้โอวาท และหัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม แนะนำภารกิจหน้าที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงวินัย กฎระเบียบปฏิบัติของศูนย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามวิถี New Normal เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 มีความสุข มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี และพร้อมรับการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเป็นแรงงานที่มีฝีมือและมีคุณภาพต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้การจัดปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์และกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดแพร่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::