กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

17/11/2563 บรรยากาศการฝึกอาชีพระยะสั้น 1 เดือน จ.แพร่
ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563 เปิดอ่าน 73 ครั้ง

บรรยากาศการฝึกอาชีพระยะสั้น 1 เดือน ได้แก่ หลักสูตรการทำขนมไทย กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านร่องแดง ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ หลักสูตรการปักผ้า กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านโป่งศรี ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ หลักสูตรการทำพานบายศรีและร้อยมาลัย กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านย่านยาว ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่


โดย : กิตติศักดิ์ ทับทิมเขียว รายงาน

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::