กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/11/2563 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการฝึกอาชีพในชุมชน จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 เปิดอ่าน 131 ครั้ง

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการฝึกอาชีพในชุมชนเพื่อประเมินกลุ่มสตรีที่ขอเข้ารับการฝึกอาชีพตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ในพื้นที่ จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์ ดังนี้

1.กลุ่มสตรีบ้านร่องเย็น  ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกและเชือกมัดฟาง

2.กลุ่มสตรีบ้านนาไร่เดียว ม.5 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ หลักสูตร การทอผ้า

โดยมี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นายชยางกูร เกี๋ยงหนุน)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง(นายอารีย์ มีโส) ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

โดย : กิตติศักดิ์ ทับทิมเขียว รายงาน

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::