ข้อมูลองค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม สมัครอบรมออนไลน์ ดาวน์โหลด เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
หน้าแรกเว็บไซต์
นายชาลี สมมาตร
ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พยากรณ์อากาศ

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ถวายพวงมาลา ในวันปิยมหาราช อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ถวายพวงมาลา ในวันปิยมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การอบรมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 39

กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพและละลายพฤติกรรม รุ่นที่ 39

พิธีรับประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ณ วัดโป่งแดง ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

ครงการพลังยุวชน สร้างสุขสู่สังคม ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธันยาอินทร์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตรี สรุปและจัดทำแผนธุรกิจ(ศึกษาดูงาน)และสรุปผลการฝึกอบรมและวางแผนธุรกิจ เมื่อวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2557

การจัดโครงการ Big Cleaning Day ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมนันทนาาร แข่งกีฬาสี รุ่นที่ 2/2557

โครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า

พิธีไหว้ครูแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่งที่ ๒/๒๕๕๗

นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวช

การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังกคมกรณีฉุกเฉิน (กรณีแผ่นดินไหว)

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงยังชีพ พระราชทานตามโครงการหนึ่งใจ เดียวกัน มูลนิธิมิลาเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่อยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการ สรุปผลการติดตามการประเเมินตนเอง

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินงานศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี

การแข่งขันกีฬาสามัคคี บูรพาเกมส์ จังหวัดชนบุรี

ปฐมนิเทศ ปรับสภาพและละลายพฤติกรรม รุ่นที่ 38 (2/2557)

รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 38 (2/2557)

พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗

การมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

โครงการพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ฯ ๑/๒๕๕๗

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

โครงเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน (5วัน)

ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ของกรมพัฒนาสังตมและสวัสดิการ ประจำปี ๒๕๕๖

นิเทศติดตามหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ ๒๑(๑/๒๕๕๗)

ร่วมประชุมกลุ่มสตรีในชุมชนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โครงการปัจฉิมนิเทศ/แนะแนวอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน

โครงการด้านการเงิน ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้

โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพสาขาอื่น รุ่นที่ ๓๗(๑/๒๕๕๗)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย มอมประกาศนียบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการบ้านน่าอยู่ ในวันที่ 17 มกราคม 2557

โครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า 22 มกราคม 2557

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ ๓๗ (๑/๒๕๕๗)

กิจกรรมกีฬาเชื่อมสามัคคีหน่วยงานสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและคราวมมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย

การอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและบทบาทหญิงชาย

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต รุ่นที่ ๓๗ (๑/๒๕๕๗)

กิจกรรมปฐมนิเทศปรับสภาพและละลายพฤติกรรม รุ่นที่ 37 (1/2557)

การรับรายงานตัวผู้รับการฝึกอบรมรุ่นที่ 37(1/2557)
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 51224 ครั้ง
เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์