ข้อมูลองค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม สมัครอบรมออนไลน์ ดาวน์โหลด เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
หน้าแรกเว็บไซต์
นายชาลี สมมาตร
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พยากรณ์อากาศ

ปฐมนิเทศ ปรับสภาพและละลายพฤติกรรม รุ่นที่ 38 (2/2557)

รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 38 (2/2557)

พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗

การมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

โครงการพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ฯ ๑/๒๕๕๗

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

โครงเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน (5วัน)

ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ของกรมพัฒนาสังตมและสวัสดิการ ประจำปี ๒๕๕๖

นิเทศติดตามหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ ๒๑(๑/๒๕๕๗)

ร่วมประชุมกลุ่มสตรีในชุมชนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โครงการปัจฉิมนิเทศ/แนะแนวอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน

โครงการด้านการเงิน ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้

โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพสาขาอื่น รุ่นที่ ๓๗(๑/๒๕๕๗)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย มอมประกาศนียบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการบ้านน่าอยู่ ในวันที่ 17 มกราคม 2557

โครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า 22 มกราคม 2557

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ ๓๗ (๑/๒๕๕๗)

กิจกรรมกีฬาเชื่อมสามัคคีหน่วยงานสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและคราวมมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย

การอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและบทบาทหญิงชาย

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต รุ่นที่ ๓๗ (๑/๒๕๕๗)

กิจกรรมปฐมนิเทศปรับสภาพและละลายพฤติกรรม รุ่นที่ 37 (1/2557)

การรับรายงานตัวผู้รับการฝึกอบรมรุ่นที่ 37(1/2557)

พิธีมอบประกาศณียบัติและวุฒิบัติ แ่ก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม รุ่นที่ ๒/๒๕๕๖

การนิเทศติดตามโครงการสร้างชีวิตใหม่และโครงการ 5 วัน (ปีงบประมาณ 2555)

โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 60

การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

ประชุมตรวจราชการรอบที่ ๓ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ (KM) ในการดำเนิดงานด้านเด็กและสต

แนะแนวโครงการพัฒนาอาชีพและืทักษะชีวิตเยาวชนฯ

กิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 36 ( 2/2556 )

กิจกรรมกีฬาสีสามัคคี รุ่นที่ 36 ( 2/2556 )

กิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพสาขาอื่น

กิจกรรมปฐมนิเทศ ( ปัจฉิมนิเทศ ) / แนะแนวอาชีพ / เตรียมความพร้อมก่อนทำงาน

นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอยากจน ณ.โรงเรียงเรียนบ้านห้วยใคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจราชการสรุปผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ. ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย

ภาพพิธีไหว้ครู ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่น ๓๖

ภาพกิจกรรมโครงกรารฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

ภาพกิจกรรมกีฬาสามัคคี ครั้งที่ 10 มโนราห์เกมส์

พิธีมอบประกาศณียบัตร/วุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่น ๓๕

ภาพกิจกรรมนันทนาการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่น ๓๕

ภาพกิจกรรม เดือนธันวาคม ๒๕๕๕

ภาพกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

ภาพกิจกรรม เดือนตุลาคม ๒๕๕๕

พิธีมอบประกาศณียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอบรมรุ่น ๓๔ ๒/๒๕๕๕

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่พ่อแม่วัยเยาว์

ภาพกิจกรรมเพิ้มทักษะวิชาชีพสาขาอื่น ผู้รับการฝึกอบรม รุ่น.๓๔

ภาพกิจกรรมกีฬาสีสามัคคี รุ่น ๓๔

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนผู้รับฯภายในศูนย์ รุ่น ๓๔

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ให้คำแนะนำปรึกษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพและคณะกรรมการ

คณะเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร ตำบลต้นแบบ ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

อบรมการใช้เครื่องดับเพลิง

ผู้เข้ารับการอบรมแผนกเสริมสวยเข้ารับการอบรมศิลปการแต่งหน้า

กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมกีฬาสี

โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม

หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์

กิจกรรมโครงการกีฬาสีสามัคคีสำนักคุ้มครอง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 23807 ครั้ง
เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์