กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค)
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 289 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค) ** ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่งเข้ารายงานตัวปฎิบัติหน้าที่ราชการในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::