กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 520 ครั้ง

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
รับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

-การสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8

ธันวาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ในวัน และเวลาราชการ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

- สอบประเมินความรู้ความสามารถ สถานที่สอบคัดเลือก ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

- ประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::