กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่ออัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 269 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ อัตราจ้าง

เหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และให้

ผู้ผ่านการเลือกสรรที่มีรายชื่อมารายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา

08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::