กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/03/2563 \"ผลิตหน้ากากอนามัย\" (แบบผ้า)หลักสูตร 1 วัน โดยใช้จักร
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 122 ครั้ง

รับสมัครจิตอาสา "ผลิตหน้ากากอนามัย" (แบบผ้า)
หลักสูตร 1 วัน โดยใช้จักร

สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::