กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/03/2563 ครอบครัวที่อยู่ภาวะปกติ
ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 43 ครั้ง

โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว​ (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ (พม.) ขอเสนอข้อควรปฏิบัติของครอบครัว ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส เพื่อให้ "ครอบครัวไทย​ห่างไกล COVID-19" ด้วยความปรารถนาดีจาก​ สค.

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::