กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

26/03/2563 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 87 ครั้ง

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

รับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือระดับสูงกว่าขึ้นไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

-การสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26

มีนาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ในวัน และเวลาราชการ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวัน ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

- สอบประเมินความรู้ความสามารถ สถานที่สอบคัดเลือก ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ในวัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

- ประกาศผลผู้สอบคัดเลือก ในวัน ศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย และทางเว็บไซต์ www.vtw-cr.go.th

- ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย ในวัน พุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::