กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/03/2563 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 145 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::