กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/04/2563 !!!ประกาศ เลื่อนการรับรายงานตัว
ประกาศเมื่อ 13 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 105 ครั้ง
!!!ประกาศ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงขอเลื่อนการรับรายงานตัว จากเดิม วันที่ 21 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลีคลาย
 
จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::