กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.)
ประกาศเมื่อ 29 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 192 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.)

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวที่ ศูนย์เรียนร็การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-723950 , 081-9616676

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::