กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ขอแสดงความยินดีแด่ นาง พัชรี อาระยะกุล เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง \"ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์\"
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีแด่ นาง พัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"
------------------------------
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย และข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::