กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าฝึกอบรมมาในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ แผนกนวดไทย หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าฝึกอบรม

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::