กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

!!! เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หลักสูตร บายศรีในงานพิธี 5 วัน
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เปิดอ่าน 19 ครั้ง
!!! เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร 5 วัน
หลักสูตร บายศรีในงานพิธี
เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563
สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
โทร 053-723950 , 081-9616676
094-5629615 ครูกฤต ครูประจำหลักสูตร
สมัครออนไลน์ได้ที่
เอกสารที่ต้องใช้
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::