กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยงครบวงจร บ้านค้างใจ อ วังชิ้น จ แพร่
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยงครบวงจร บ้านค้างใจ อ วังชิ้น จ แพร่
รับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=j4QAmE39fMg&t=5s

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::