กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามการใช้บริการ ของกระทรวง พม. ได้ด้วยตนเอง
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 61 ครั้ง

ประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามการใช้บริการ ของกระทรวง พม. ได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วได้ที่ https://status.m-society.go.th/main

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::