กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รับสมัคร หลักสูตร การประดับตกแต่งผ้าในงานพิธี (5 วัน)
ประกาศเมื่อ 06 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 16 ครั้ง


รับสมัคร หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน
หลักสูตร การประดับตกแต่งผ้าในงานพิธี
เรียนระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

สมัครออนไลน์ได้ที่ >>> http://www.vtw-cr.go.th/register.php

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::