กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

เปิดรับสมัคร หลักสูตร เบเกอรี่เบื้องต้น (1 เดือน)
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 205 ครั้ง

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::