กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตร 1 เดือน (เรียนฟรี)
ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 43 ครั้ง
</div>
              <div class=
Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::