กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 354 ครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม
ระหว่างจังหวัดเชียงราย กับ ภาคีเครือข่ายประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::