กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรม (หลักสูตรสักคิ้ว 3 มิติ)
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 130 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรม
 
หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (หลักสูตรสักคิ้ว 3 มิติ)
 
ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
 
**หมายเหตุ
 
ผู้ที่สมัครแล้วแต่ไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อ 053-723950ต่อ19 หรือ 081-9616676 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
Copyright © 2019 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::