กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม สถานะ หมายเหตุ
นางสาว เยาวราช จันทร์นาม หลักสูตร :
นางสาว พลอยไพลิน ไทยนุรักษ์ หลักสูตร :
นางสาว กัญญา แซ่ตู่ หลักสูตร :
นางสาว รังสินี จันทวงค์ หลักสูตร :
นางสาว ปภาวี สมวงค์ หลักสูตร :
นางสาว ปิยธิดา ปาระมี หลักสูตร :
roupleker rouplekersl หลักสูตร :
นาย ศิวัฒน์ ยาวิโล หลักสูตร :
roupleker rouplekersl หลักสูตร :
นาย 0807checkdonorov https://apple.com 0807checkdonorov https://apple.com หลักสูตร :
นางสาว รัตติยา พลลี หลักสูตร :
นาง นุจรีย์ ยานะ คัว หลักสูตร :
นางสาว นิศาชล สมสนิท หลักสูตร :
Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::