กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม วันที่สมัคร
นางสาว อรัญญา มาเยอะ หลักสูตร : หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ : เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563 28 ต.ค. 2563
นางสาว มนัสนันท์ แก้วเมือง หลักสูตร : หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ : เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563 28 ต.ค. 2563
นางสาว สุภาวดี มณีรัตน์ หลักสูตร : หลักสูตร การตัดผมชาย (1เดือน) : เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563 27 ต.ค. 2563
นาง วิสารัตน์ ใจสอน หลักสูตร : หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ : เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563 27 ต.ค. 2563
นางสาว สุภาวดี มณีรัตน์ หลักสูตร : หลักสูตร การตัดผมชาย (1เดือน) : เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563 27 ต.ค. 2563
นางสาว ซุนเซียน แซ่ลี่ หลักสูตร : หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ : เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563 27 ต.ค. 2563
นางสาว ฉัตรสุดา จะคือ หลักสูตร : หลักสูตร การตัดผมชาย (1เดือน) : เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563 27 ต.ค. 2563
นางสาว สกางนภา อภิรมณ์ หลักสูตร : หลักสูตร การตัดผมชาย (1เดือน) : เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563 27 ต.ค. 2563
นางสาว วรินทร์ บุญช่วย หลักสูตร : หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ : เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563 27 ต.ค. 2563
นางสาว ลัดดา ดาทอง หลักสูตร : หลักสูตร การตัดผมชาย (1เดือน) : เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563 27 ต.ค. 2563
Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::