กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม สถานะ หมายเหตุ
นางสาว อามีนะห์ ไวยจารา หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 รายงานตัวเดือน เมษายน 2564
นางสาว วริษรา ใจเผือก หลักสูตร : : พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก(บริบาล) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 รายงานตัวเดือน ตุลาคม 2564
นางสาว สุพรทิพย์ ผดุงแดนไทย หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า
นางสาว สุกัญญา ดารารัตน์ หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 รายงานตัวเดือน เมษายน 2564
นางสาว สุกัญญา ดารารัตน์ หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 รายงานตัวเดือน เมษายน 2564
นาย ชูศักดิ์ โสชะฏา หลักสูตร : หลักสูตร ซ่อมจักรอุตสาหกรรม : รุ่นที่ 2 เรียนระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
นาย ชูศักดิ์ โสชะฎา หลักสูตร :
นางสาว คีตกานท์ พันธ์คำ หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565
นางสาว คีตกานท์ พันธ์คำ หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กรกฏาคม 2564
นางสาว ณัชชา แซ่ย่าง หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า
นางสาว สาวิตรา แซ่ย่าง หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า
นาย ชลนภ แย้มศิริ หลักสูตร : หลักสูตร การประดับตกแต่งผ้าในงานพิธี : เรียนระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564
นางสาว ชนิตา แซ่ท้าว หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า
นาง กชพรรณ ทิพย์ประจักร์ หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565
นางสาว กชกร วงค์วรากุล หลักสูตร : ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 รายงานตัวเดือน เมษายน 2564
นางสาว ดารารัตน์ อินวงค์วรรณ หลักสูตร : : พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก(บริบาล) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 รายงานตัวเดือน เมษายน 2564
นางสาว สุภารัตน์ สีสมญา หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565
นางสาว รุริยา เงินสัจจา หลักสูตร : : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 รายงานตัวเดือน เมษายน 2564
นางสาว รุริยา เงินสัจจา หลักสูตร : : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 รายงานตัวเดือน เมษายน 2564
นางสาว รุริยา เงินสัจจา หลักสูตร : : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 รายงานตัวเดือน เมษายน 2564
นาย นันทพงษ์ ทาโคก หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565
Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::