กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม วันที่สมัคร
นางสาว กิตติกา เวียงอินทร์ หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 รายงานตัวเดือน ตุลาคม 2563 10 ส.ค. 2563
นาย ชัยนรินทร์ โคกแพ หลักสูตร : : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 รายงานตัวเดือน ตุลาคม 2563 08 ส.ค. 2563
นาย กฤษดา บุญทา หลักสูตร : : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 รายงานตัวเดือน ตุลาคม 2563 08 ส.ค. 2563
นางสาว สุพรรษา หมอโป๊ะกู่ หลักสูตร : : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 รายงานตัวเดือน ตุลาคม 2563 06 ส.ค. 2563
นางสาว รดา กันทะวงศ์ หลักสูตร : หลักสูตรพื้นฐานการจัดดอกไม้ : เริ่มเรียนวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 รายงานตัวเดือน ตุลาคม 2563 03 ส.ค. 2563
นางสาว วรรณิดา อุทัยชลานนท์ หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 02 ส.ค. 2563
นางสาว วรรณิดา อุทัยชลานนท์ หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 02 ส.ค. 2563
Flasy FlasyVY หลักสูตร : 02 ส.ค. 2563
นางสาว ภิญญาพัชญ์ แก้วสุข หลักสูตร : : พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอยุและเด็กเล็ก ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 รายงานตัวเดือน ตุลาคม 2563 01 ส.ค. 2563
นาย กัณณ์ณณัฏฐ์ ทัศนิยม หลักสูตร : : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 รายงานตัวเดือน ตุลาคม 2563 31 ก.ค. 2563
กัณณ์ณณัฏฐ์ ทัศนิยม หลักสูตร : รุ่นที่ 1 : นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รายงานตัววันที่ 3 สิงหาคม 2563 31 ก.ค. 2563
นางสาว ฐิตาชญา ช่วยยำรุง หลักสูตร : 31 ก.ค. 2563
นางสาว สุรีย์ หงษ์เวียงจันทร์ หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 รายงานตัวเดือน ตุลาคม 2563 30 ก.ค. 2563
นางสาว สุรีย์ หงษ์เวียงจันทร์ หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 รายงานตัวเดือน ตุลาคม 2563 30 ก.ค. 2563
นาย วีระชาติ มาเด หลักสูตร : : พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอยุและเด็กเล็ก ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 รายงานตัวเดือน เมษายน 2564 30 ก.ค. 2563
นางสาว สกุลรัตน์ แซ่ว่าง หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า 29 ก.ค. 2563
นางสาว สายฝน สิงคะ หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 29 ก.ค. 2563
นางสาว ขนิษฐา สมุหสินธุ์ หลักสูตร : : เสริมสวยสตรี 28 ก.ค. 2563
นางสาว ชลิดา แพงวงค์ หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) 25 ก.ค. 2563
นางสาว กานต์พจี แดงดีมาก หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : หลักสูตรการทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 24 ก.ค. 2563
นางสาว กิ่งกาญจน์ กลายสุวรรณ หลักสูตร : : โรงแรมและบริการ ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 รายงานตัว วันที่ 14 ตุลาคม 2563 24 ก.ค. 2563
นางสาว กิ่งกาญจน์ กลายสุวรรณ หลักสูตร : : โรงแรมและบริการ ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 รายงานตัว วันที่ 14 ตุลาคม 2563 24 ก.ค. 2563
นาง ปวรา สายรัตน์ หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กรกฏาคม 2563 23 ก.ค. 2563
Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::