กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม วันที่สมัคร
นางสาว ชาลิสา เขื่อนแก้ว หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 02 มิ.ย. 2563
นางสาว ปนัดดา กันประเวท หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 02 มิ.ย. 2563
นางสาว ชาลิสา เขื่อนแก้ว หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) 02 มิ.ย. 2563
นางสาว เอมิกา พงษ์สวัสดิ์ หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 02 มิ.ย. 2563
นาย ธนกฤต ศรีพรม หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : การตัดผมชาย อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 01 มิ.ย. 2563
นางสาว ปนัดดา กันประเวท หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 01 มิ.ย. 2563
นางสาว วรดา วงศ์แสง หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 31 พ.ค. 2563
นางสาว พรทิพย์ คำด้วง หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 31 พ.ค. 2563
นางสาว วรดา วงศ์แสง หลักสูตร : รุ่นที่ 1 : นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง อบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2563 31 พ.ค. 2563
นางสาว พลอยนภัส รชฏมาลักษ์ หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 : นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 29 พ.ค. 2563
นางสาว สุรีย์ หงษ์เวียงจันทร์ หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 29 พ.ค. 2563
นาย ธรรมรัตน์ บุญวงษ์ หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : การตัดผมชาย อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 28 พ.ค. 2563
นาย ธรรมรัตน์ บุญวงษ์ หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : การตัดผมชาย อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 28 พ.ค. 2563
นาย เสกสรรค์ อุราแก้ว หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : หลักสูตรการทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 28 พ.ค. 2563
นางสาว วาสนา ปะระทัง หลักสูตร : รุ่นที่ 1 : นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง อบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2563 27 พ.ค. 2563
นาง นนธิรา เฌอหมื่อ หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : หลักสูตรการทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 27 พ.ค. 2563
นางสาว ฐิตินันท์ บุญตัว หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : หลักสูตรการทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 25 พ.ค. 2563
นางสาว นันทนา บุญลือ หลักสูตร : : ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก 24 พ.ค. 2563
นางสาว ไพเรียน ก๋าเรือง หลักสูตร : รุ่นที่ 1 : การตัดผมชาย อบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 : หลักสูตรการทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 22 พ.ค. 2563
นางสาว ไพเรียน ก๋าเรือง หลักสูตร : รุ่นที่ 1 : การตัดผมชาย อบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 : หลักสูตรการทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 22 พ.ค. 2563
นางสาว อรัญญา แซ่ลี หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2563 21 พ.ค. 2563
นางสาว เมธาวี หาศรีวงศ์ หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : หลักสูตรการทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 19 พ.ค. 2563
นาง วชรกมล สมจิตต์ หลักสูตร : รุ่นที่ 1 : นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง อบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2563 15 พ.ค. 2563
นาง ผาณิต ทิพย์ปัญญา หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 13 พ.ค. 2563
นางสาว สุภาพร มือผอ หลักสูตร : : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2563 12 พ.ค. 2563
นางสาว ธนิฎฐา ก้อนคำ หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : การตัดผมชาย อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 11 พ.ค. 2563
นางสาว คนารักษ์ ค้าสม หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : หลักสูตรการทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 11 พ.ค. 2563
นางสาว คนารักษ์ ค้าสม หลักสูตร : ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กรกฏาคม 2563 11 พ.ค. 2563
นางสาว จารียา มูลนาวา หลักสูตร : รุ่นที่ 1 : การทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม อบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 : หลักสูตรการทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 10 พ.ค. 2563
นางสาว กชพร ศรีสุกใส หลักสูตร : ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กรกฏาคม 2563 10 พ.ค. 2563
นางสาว มัสยา แซ่จ๋าว หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 06 พ.ค. 2563
นางสาว ฤทัย เฌอหมื่อ หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2563 06 พ.ค. 2563
นางสาว พัชราวดี กวางแก้ว หลักสูตร : : ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2563 05 พ.ค. 2563
นางสาว ศุพัชญาณ์ สิทธินนท์วรรณ หลักสูตร : รุ่นที่ 1 : การตัดผมชาย อบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2563 04 พ.ค. 2563
นางสาว อภิญญา มัชฌิมาภิโร หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า รุ่นที่ 2 : หลักสูตรการทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 04 พ.ค. 2563
นาย กิรติกา แสงขัน หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : การตัดผมชาย อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 04 พ.ค. 2563
นางสาว กนกวรรณ อิ่นสุวรรณ หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2563 02 พ.ค. 2563
นางสาว นงลักษณ์ หน่อขัติ หลักสูตร : : ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กรกฏาคม 2563 02 พ.ค. 2563
นางสาว เนตรนภา พันธกิจ หลักสูตร : รุ่นที่ 1 : การทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม อบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 : การตัดผมชาย อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 29 เม.ย. 2563
นางสาว ศุภา​นัน​ จุฬามณี​กุล หลักสูตร : : ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2563 28 เม.ย. 2563
นางสาว เนตรนภา พันธกิจ หลักสูตร : : เสริมสวยสตรี รุ่นที่ 2 : การตัดผมชาย อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 28 เม.ย. 2563
นางสาว สุกัญญา ปัญญาศรี หลักสูตร : : ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2563 27 เม.ย. 2563
นางสาว สิริวิมล แยเชอะ หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กรกฏาคม 2563 25 เม.ย. 2563
นางสาว นงลักษณ์ หน่อขัติ หลักสูตร : : ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2563 25 เม.ย. 2563
นางสาว ฤทัย เชอหมื่อ หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า 24 เม.ย. 2563
นางสาว ยุวรี วงษ์คำอุด หลักสูตร : รุ่นที่ 1 : การตัดผมชาย อบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 : การตัดผมชาย อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 24 เม.ย. 2563
นางสาว ณฐมน วิบุญมา หลักสูตร : รุ่นที่ 1 : การตัดผมชาย อบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 : การตัดผมชาย อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 23 เม.ย. 2563
นางสาว วรรณภา สาสีทา หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2563 23 เม.ย. 2563
นาง จิราพร ิุ่อุ่นใจ หลักสูตร : : ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2563 23 เม.ย. 2563
Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::